Administration

Borovikov

Rector of Novgorod State University
Prof., Dr. Yury S. Borovikov

Mailing address:
Novgorod State University
ul. B. St. Petersburgskaya, 41
173003 Veliky Novgorod, Russia

Tel.: +7 (8162) 627244
Fax: +7 (8162) 974526
E-mail: Borovikov@novsu.ru  

 

 

Prof. PevznerVice Rector for International Relations
Prof., Dr. Mikhail Pevzner

Mailing address:
Novgorod State University,
office 2407, ul. B. St. Petersburgskaya, 41
173003 Veliky Novgorod, Russia

Tel/Fax: +7 (8162) 974550
E-mail: Mikhail.Pevzner@novsu.ru 

 

 

 

KorneevHead of International Students' Office
Lev Korneev

Mailing address:
Novgorod State University
office 2201, uI. B. St. Petersburgskaya 41
173003 Veliky Novgorod, Russia
Tel./Fax: +7 (8162) 974524
E-mail: Lev.Korneev@novsu.ru