Information on Visas and Registration

Nadezhda Dorokhova

Nadezhda Dorokhova,
Deputy-Head of International Relations Office

Mailing address: 
Novgorod State University, оffice 6520
ul. B.St.-Peterburgskaya 41
Veliky Novgorod, 173003  Russia
Tel: +7 (8162) 332039
Nadezhda.Dorokhova@novsu.ru

 

 

 

Zhukova

Valentina Zhukova, Lead document specialist

Mailing address:
Novgorod State University,
office 6516, B. St.-Petersburgskaya st., 41,
173003 Veliky Novgorod, Russia
tel.: +7 (816 2) 33-20-39
email: Valentina.Zhukova@novsu.ru